EVLİ BİREYLERDE EVLİLİK DOYUMU, AİLE İŞLEVSELLİĞİ VE ÇATIŞMA ÇÖZÜM STİLLERİ


Yayın Yılı
2018
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Aile,Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Yazar
Ayşe KAVAK
Özet
Bu araştırma evli bireylerin evlilik doyumu, aile işlevselliği ve çatışma çözüm stillerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Ankara’da yaşayan 551 evli birey (365 kadın, 186 erkek) katılmıştır. Veriler Evlilik Yaşamı Ölçeği, Aile Değerlendirme Ölçeği, Çatışma Çözüm Stilleri Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde t testi, ANOVA, scheffe testi, korelasyon ve regresyon analizi yöntemlerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda, düşük evlilik doyum düzeyine sahip evli bireylerin sağlıksız aile işlevlerine sahip olduğu ve olumsuz çatışma stilleri kullandığı, yüksek evlilik doyum düzeyine sahip evli bireylerin ise sağlıklı aile işlevlerine sahip olduğu ve olumlu çatışma stilleri kullandığı bulunmuştur. Bunun yanı sıra, evlilik doyumu ile aile işlevselliği, olumlu ve olumsuz çatışma stilleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Evlilik doyumunun aile işlevselliği ve çatışma çözüm stilleri tarafından anlamlı bir şekilde yordandığı ortaya konmuştur. Son olarak, evlilik doyumunun yaş, eğitim durumu, evlenme biçimi, evlilik öncesi tanışıklık süresi, evlilik süresi, çocuk sayısı ve ev içi sorumlulukların paylaşımı değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı, ancak cinsiyet, eşler arasındaki yaş farkı, meslek grubu ve ekonomik durum değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı bulunmuştur.