ULUSLARARASI MEVZUAT VE DÜZENLEMELER KAPSAMINDA KADININ EĞİTİM HAKKI VE TÜRKİYE'NİN DURUMU


Yayın Yılı
2016
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Aile,Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Yazar
Hasan Yıldız
Özet
Tarihsel süreç içerisinde kadınlar aleyhine yaşanan ayrımcılık ve eşitsizlik durumuna ilişkin ilk resmi çalışmalar BM bünyesinde 1946 yılında Kadının Statüsü Komisyonu'nun kurulmasıyla başlamış olup, 1975-1985 yıllarının kadının insan hakları alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak BM tarafından kadın on yılı ilan edilmesi ile devam etmiştir. Söz konusu yıllar arasında kadının insan hakları alanında yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak uluslararası alanda en yoğun tartışma konularından birisi de kadının eğitim hakkından erkekler ile eşit düzeyde yararlanamaması olmuştur. Bu çalışmada uluslararası mevzuat ve düzenlemeler ışığında kadının eğitim hakkı eşitlik temelinde incelenerek Türkiye’de kadının eğitim alanındaki durumu uluslararası belgeler doğrultusunda ele alınmıştır. Çalışma sonucunda, Türkiye'nin mevzuat sisteminde eğitime erişimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve ayrımcılığın yasaklanması konusunda uluslararası belgelere aykırı herhangi bir düzenleme bulunmadığı görülmüştür. Ancak mevzuat ile uygulama arasında oluşan farkın kadınlar aleyhine birtakım sorunlar yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu da Türkiye'de kadının eğitim hakkı bağlamında maddi eşitlik anlayışının gerçekleştirilebilmesi için birtakım çalışmalar yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.