4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU VE TÜRK MEDENİ HUKUK SİSTEMİNDE KADININ MÜLKİYET HAKLARI BAĞLAMINDA YAŞANAN GELİŞMELERİN İÇTİHAT ÖRNEKLERİYLE MUKAYESELİ OLARAK İNCELENMESİ


Yayın Yılı
2016
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Yazar
Duygu TÜTEN
Özet
Kadınlar, tarihsel süreçte insan hakları noktasında birçok alanda ayrımcılığa maruz kalmışlardır. Miras ve mülkiyet konusu da bu anlamda önemli alanlardan biri olmuştur. İkinci dünya savaşının ardından yaşanan sosyo-ekonomik gelişmeler, kadının insan hakları kavramının ortaya çıkmasına ve bu alanda yapılan çalışmaların hız kazanmasına yol açmıştır. Bu süreçte, uluslararası alanda, sabit toplumsal cinsiyet rollerine dayanan aile anlayışından vazgeçilerek eşlerin eşit haklara sahip olduğu yeni aile anlayışı benimsenmiştir. Bu doğrultuda; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yeni yasal mal rejimi düzenlemesi, kadınların mülkiyet hakları temelinde ele alınmış, ayrıca yasal mal rejimi dışında kadının mülkiyet haklarına ilişkin diğer düzenlemelere genel hatlarıyla yer verilmiştir. Konu, ulusal ve uluslararası gelişmeler ışığında, medeni hukuk sistemimiz içerisinde bütüncül bir yaklaşımla incelenmiştir. Çalışmanın sonunda; uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda, yeni Medeni Kanunumuzda; kadınların mülkiyet haklarının tam olarak korunmasına yönelik önemli düzenlemelere yer verildiği görülmüş, ancak bazı hukuki düzenleme ve uygulamaların Kanun ile ulaşılmak istenen amaca aykırılık teşkil ettiği ortaya çıkmıştır.