KENTSEL DÖNÜŞÜMDE MEKÂN VE ÇEVRENİN KADININ SOSYAL YAŞAMI ÜZERİNE ETKİSİ (ANKARA ÖRNEĞİ)


Yayın Yılı
2016
Yayın Yeri
Ankara
Yayıncı
Aile,Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Yazar
Behzat Dağtekin
Özet
Bu çalışmada, Türkiye’nin hızla gelişmekte olduğu, kırdan kente göçle artan barınma ihtiyacı ile kentlerdeki çarpık yapılaşmanın bulunduğu ve bu çarpık yapılaşmanın giderilmesi için yürütülen kentsel dönüşüm çabalarının da çevre ve mekânın yeniden düzenlenmesini zorunlu kıldığı anlaşılmıştır. Toplumsal hayatta önemli değişimleri de beraberinde getiren kentsel dönüşüm, özellikle kadınların sosyal yaşamı üzerinde olumlu/olumsuz etkilere olmaktadır. Bu kapsamda Türkiye ve dünyadaki kentsel dönüşümün tarihsel süreci analiz edilerek çevre ve kadın konusu perspektifinden ele alınmıştır. Bu bağlamda, Ankara İli Etimesgut İlçesinde yaşayan ve kentsel dönüşüm sürecini tecrübe etmiş kadınlarla yüz yüze görüşme yapılarak, kentsel dönüşüm sonucu oluşan yeni mekân ve çevrenin kadının sosyal yaşamı üzerine olan yansımalarının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, kent yaşamında kadınların ihtiyaçlarını gözeten mekânsal planlama ve çevresel düzenlemelerin yapılmasına ilişkin öneriler üretilmesi hedeflenmektedir. Ev içi yaşamda kadınların daha çok zaman geçirmesi, mahalle kültürünün yaşanmasında kadınların etkin rol oynaması, her türlü kentsel dönüşüm projesinde kadınların özel bir kategori olarak ele alınmasını ve kadınlar üzerindeki olası etkilerinin irdelenmesini gerekli kılmaktadır. Çalışmanın sonunda; kadınların Etimesgut yerelinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerinde yeterinde karar alma mekanizmalarına dâhil edilmediği, ev içi ve çevresel düzenlemelerin yapılırken kadınların yaşam tarzlarının ve ihtiyaçlarının yeterince göz önüne alınmadığı ve kentsel dönüşümlerin kadınlar üzerinden daha yoğun ve farklı etkiler yarattığı belirlenmiştir.